Seitei iai

 

Katas: 1. Mae / 2. Ushiro / 3. Ukenagashi / 4. Tsuka-ate / 5. Kesagiri / 6. Morote-tsuki / 7. Sanpōgiri / 8. Ganmen-ate /

9. Soete-tsuki / 10.Shihōgiri / 11. Sōgiri / 12. Nukiuchi

 

Musō Shinden-ryū

 

Katas Oomori Ryu:

 

1. Sohatto / 2. Sato / 3. Uto / 4. Atarito / 5. Inyo shintai / 6. Ryuto / 7. Junto / 8. Gyakuto / 9. Seichuto / 10. Koranto /

11. Gyakute Inyo shintai / 12. Batto

 

 

Katas Hasegawa Eishin Ryu:

 

1. Yokogumo / 2. Toraisoku / 3. Inazuma / 4. Ukigumo / 5. Yama oroshi / 6. Iwanami / 7. Urokogaeshi / 8. Namigaeshi /

9. Takiotoshi / 10. Nukiuchi

 

 

Katas Okuiai:

 

 

Suwari waza 1. Kasumi / 2. Sunegakoi / 3. Shihogiri / 4. Tozume / 5. Towaki / 6. Tanashita / 7. Ryozume / 8. Torabashiri

 

 

Tachi waza 1. Yukizure / 2. Tsuredachi / 3. So makuri / 4. So dome / 5. Shinobu / 6. Yukichigai / 7. Sodesuri gaeshi /

8.
Moniri / 9. Kabezoe / 10. Ukenagashi / 11. Itomagoi (este kata se realiza desde seiza y tiene 3 versiones distintas)

 

COPP (Centre Orientador de Perfeccionament Permanent)

C/ El Rierot, 10 - 08301 Mataró - Telèfon de contacte: 651 03 42 63